ระเบียบชมรม

 

 

                          

——————————————

                         ระเบียบของชมรมประชาคมอาเซียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน


                                                                  หมวดที่ ๑  ทั่วไป
ข้อ ๑.    ชมรมนี้มีชื่อว่า ชมรมประชาคมอาเซียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน
         ชื่อภาษาอังกฤษ  ……………………………………………..
ข้อ ๒.   เครื่องหมายของชมรมเป็นรูป ตัวหนังสือ อ อยู่บนดอกบัว มีชื่อชมรมประชาคมอาเซียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน รูปโค้งด้านล่าง
ข้อ๓.   สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 41  ถนนสนามกีฬา  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  51150  โทรศัพท์  053 511087  โทรสาร 053 511878
ข้อ ๔.   วัตถุประสงค์ของชมรม เพื่อ
   ๔.๑ รวบรวมสถานศึกษา บุคลากรเป็นสมาชิกเพื่อประกอบกิจกรรมร่วมกัน
   ๔.๒ ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน

   ๔.๓  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
   ๔.๔ ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชาคมอาเซียน
   ๔. ให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเรื่องอื่นๆ

   ๔.๙ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐ โดยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆอันเป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์


                                                                        หมวดที่ ๒
                                                                          สมาชิก
ข้อ ๕. สมาชิกชมรมมี ๓ ประเภท คือ
   ๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ร่วมก่อตั้งชมรม คือคณะครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลลำพูน
   ๕.๒ สมาชิกสมทบ ได้แก่ สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เขต ๒

           และได้สมัครเป็นสมาชิกชมรม
   ๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่  บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการะแก่ชมรม ซึ่ง
คณะกรรมการชมรมได้ลงมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน

 ข้อ ๖. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
   ๖.๑  เป็นผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน

   ๖.๒  เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เขต ๒

   ๖.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
ข้อ ๗. ค่าบำรุงชมรม
   ๗.๑ สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุงชมรมแต่อย่างใด
ข้อ ๘. การเป็นสมาชิกชมรม
   ๘.๑ สมาชิกสามัญ  ให้ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมทุกคนเป็นสมาชิกสามัญ 

  ๘.๒ สมาชิกสมทบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมยื่นในสมัครตามแบบที่ชมรมกำหนด

           ต่อเลขานุการของชมรม 
ข้อ ๙. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
   ๙.๑ ตาย
   ๙.๒ ลาออก
   ๙.๓ ย้ายสถานศึกษา

   ๙.๔ กระทำการใดๆ ให้ชมรมเสียหายโดยร้ายแรง  คณะกรรมการบริหารชมรมมีมติ ๒ ใน ๓ ให้ปลดออก
ข้อ ๑๐. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ

  ๑๐. ๑ สมาชิกประเภทสามัญ
        ๑๐.๑.๑ ใช้สถานที่ของชมรมโดยเท่าเทียมกัน
        ๑๐.๑.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของชมรมต่อคณะกรรมการบริหารชมรม
        ๑๐.๑.๓  มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรม
        ๑๐.๑.๔ มีสิทธิในการเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรม และมีสิทธิออกเสียงลง

                    มติต่างๆ ตามมติที่ประชุมกำหนด
        ๑๐.๑.๕ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของชมรมโดยเคร่งครัด
        ๑๐.๑.๖  มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของชมรม
        ๑๐.๑.๗  มีหน้าที่ให้ความรู้และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรม
        ๑๐.๑.๘  มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่ชมรมได้จัดให้มีขึ้น
        ๑๐.๑.๙  มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของชมรมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

   ๑๐.๒  สมาชิกประเภทสมทบและกิตติมศักดิ์     

           มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกประเภทสามัญ ข้อที่ ๑๐.๑ ทุกประการ ยกเว้น ข้อที่ ๑๐.๑.๔

 
                                                                   หมวดที่ ๓


                                                          การดำเนินกิจการชมรม
ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง มีหน้าที่บริหารกิจการของชมรม มีจำนวนไม่น้อยกว่า  15 คน

 อย่างมากไม่เกิน  25  คน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นประธานชมรมโดยตำแหน่ง และ  คณะกรรมการบริหารชมรมตำแหน่งอื่น ได้มาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่  ประจำปี  โดยมี

ตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
   ๑๑.๑ ประธานชมรม   ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของชมรม  เป็นผู้แทนของชมรมในการ

ติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม และการประชุมใหญ่ของชมรม

   ๑๑.๒ รองประธาน      ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานชมรมในการบริหารกิจการของชมรม ปฏิบัติหน้าที่ตาม

ที่ประธานชมรมมอบหมาย และทำหน้าที่แทนประธานชมรมเมื่อประธานชมรมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
   ๑๑.๓ เลขานุการ      ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรมทั้งหมด ปฏิบัติตามคำสั่งของประธานชมรม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของชมรม
   ๑๑.๔ เหรัญญิก      ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรม ทำบัญชีรายรัยรายจ่าย บัญชีงบดุลของ

ชมรม และเก็บหลักฐานเอกสารต่างๆของชมรม
   ๑๑.๕ ปฏิคม       ทำหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกหรือผู้สนใจกิจการของชมรม เป็นหัวหน้าในการจัด
เตรียมสถานที่ 
   ๑๑.๖ นายทะเบียน   มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก และรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญทุกปี
   ๑๑.๗ ประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรมให้แก่สมาชิกและบุคคล

ทั่วไป ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
   ๑๑.๘ กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๒. คณะกรรมการบริหารชมรมอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ ๒   ปี ไม่เกิน ๒ วาระ
ข้อ ๑๓. ตำแหน่งกรรมการชมรม ถ้าต้องว่างลงก่อนกำหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ ๑๔. กรรมการบริการชมรม อาจจะพ้นตำแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
   ๑๔.๑ ตาย
   ๑๔.๒ ลาออก โดยแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม
   ๑๔.๓ ย้ายสถานศึกษา

 ข้อ ๑๕. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม
   ๑๕.๑ ออกระเบียบปฏิบัติต่างๆเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม
   ๑๕.๒ แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ  ซึ่งสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการบริหารชมรมที่แต่งตั้ง
   ๑๕.๓ เรียกประชุมใหญ่ประจำปี หรือประชุมวิสามัญ
   ๑๕.๔ บริหารกิจการของชมรม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
   ๑๕.๕ รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของชมรม
   ๑๕.๖ จัดทำบันทึกหารประชุมต่างๆของชมรม
   ๑๕.๗ มีหน้าที่อื่นๆตามที่ระเบียบปฏิบัติได้กำหนดไว้
ข้อ ๑๖. การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ต้องมีคณะกรรมการบริหารชมรมเข้าร่วมประชุมไม่น้อย

 กว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด  มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

 
                                                                             หมวดที่ ๔


                                                                       การประชุมใหญ่
ข้อ ๑๗. การประชุมใหญ่ของชมรมมี ๒ ประเภท
   ๑๗.๑ ประชุมใหญ่สามัญ
   ๑๗.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๑๘. คณะกรรมการบริหารชมรมต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๙. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีขึ้นได้ตามที่คณะกรมการบริหารชมรมเห็นสมควร
ข้อ ๒๐. การแจ้งกำหนดนัดประชุม ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุมแก่สมาชิกได้ทราบ โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน 
ข้อ ๒๑. การลงมติในการประชุม ให้สมาชิกแต่ละท่านมีหนึ่งคะแนนเสียง  ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

 
                                                                         หมวดที่ ๖


                                                       การเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ข้อ ๒๒. สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า   ๑ ใน ๓ เข้าชื่อร่วมกันและยื่นต่อคณะกรรมการบริหารชมรม
ข้อ ๒๓. คณะกรรมการบริหารชมรม ต้องนำข้อเสนอของสมาชิกในการข้อเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมใหญ่

 
   

 

คณะกรรมการชมรมประชาคมอาเซียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน

 

 

 1. 1.              นางอัจฉรา            ณ  ลำพูน                                               ประธานกรรมการ
 2. 2.              นางจตุรพร           เชี่ยววานิช                                            รองประธานกรรมการ        คนที่ 1
 3. 3.              นายณรงค์ฤทธิ์   สมศรีดา                                 รองประธานกรรมการ      คนที่ 2
 4. 4.              นายสุรศักดิ์          นามบุปผา                                             รองประธานกรรมการ        คนที่ 3
 5. 5.              นายอุดม               สัมฤทธิ์                                                  นายทะเบียน
 6. 6.              นางจุลี                   สร้อยญานะ                                          ผู้ช่วยนายทะเบียน
 7. 7.              นางปิยะดา           วิกาศ                                                      เหรัญญิก
 8. 8.              นางปนัดดา          สุทธสิริ                                                  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 9. 9.              นางถนอมจิต       ปินกันทา                                               ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
 10. 10.       นางอุทุมพร          กัญจา                                                     หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
 11. 11.       นางบุษบา             กิติศรี                                                     ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12. 12.       นางทมนี               ลวงระแหง                                           หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
 13. 13.       นางอัมพร             สุภารัตน์                                               ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
 14. 14.       นางพูนพร            ปูระณะพงษ์                                          เลขานุการ
 15. 15.       นางเนาวรัตน์      มณีรัตน์                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

**************************

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s